gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
นักโปรแกรม
ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาเว็บไซต์
ผู้จัดการซอฟต์แวร์
ผู้จัดการฐานข้อมูล
ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์