gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออก
ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
ผู้บริหารในองค์กรการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้บริหารบริษัทข้ามชาติ
นักวิจัยทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ