gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                    9      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ                                            15      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก                                               6      หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน                                             54       หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ                            30       หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก                             15       หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)                                                                                         หน่วยกิต

อก. 011

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

3

EN 011

English in Action


อก. 012

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3

EN 012

English for Daily Life


อก. 013

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

3

EN 013

English for Expressing Ideas


กลุ่มวิชาบังคับ  (15 หน่วยกิต)                                                                                                หน่วยกิต

ศท.111

คุณค่าแห่งบัณฑิต

3

GE 111

Value of Graduates


ศท.112

เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

3

GE 112

Information Technology and the Future World


ศท.113

ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์

3

GE 113

Thai Language for Creativity


ศท.114

พลเมืองไทย พลเมืองโลก

3

GE 114

Thai Citizens, Global Citizens


ศท.115

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

GE 115

The Art of Life

กลุ่มวิชาเลือก  (6 หน่วยกิต)                                                                                                   หน่วยกิต

ศท.116

ทักษะความเป็นผู้นำ

3

GE 116

Leadership Skills


ศท.117

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3

GE 117

Mathematics for Daily Life


ศท.118

ชีวิตและสุขภาพ

3

GE 118

Life and Health


ศท.119

ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3

GE 119

Thai Wisdom and Creative Economy


ข. หมวดวิชาเฉพาะ                99  หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้านประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

- วิชาแกน        (45 หน่วยกิต)                                                                                             หน่วยกิต

บช.   201
AC    201

หลักการบัญชี 1
Principles of Accounting I

3

ศศ.   203
EC    203

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics

3

กม.   102
LA    102

กฎหมายธุรกิจ
Business Law

3

กม.   301
LA    301

การภาษีอากร
Taxation

3

คณ.  102
MA   102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ
Business Mathematics

3

บธ.   207
BA    207

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Statistical Analysis for Business Decisions

3

จก.    112
MG   112

การจัดการ
Management

3

กง.    212
FI     212

การเงินธุรกิจ
Business Finance

3

ตล.   212
MK   212

การตลาด
Marketing

3

อม.   212
OH    212

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

3

จก.    212
MG   212

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน
Production and Operations Management

3

จก.   222
MG  222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development

3

จก.  424
MG  424

การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ
Strategic Management and Business Policy

3

อก.   331
EN    331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
Practical Business English

3

อก.   332
EN    332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ
Professional Business English

3

- วิชาเฉพาะด้าน      (42  หน่วยกิต) 
                                               
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  15  หน่วยกิต                                                             หน่วยกิต

คธ.   422
BC    422

ระบบฐานข้อมูล
Database Systems

3

คธ.   424
BC    424

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Business Information Technology

3

คธ.   425
BC   425

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Networking

3

คธ.   430
BC   430

การจัดทำโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Project in Business Computer

3

คธ.   438
BC   438

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
Information Systems Security

3

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  12  หน่วยกิต                                                                            หน่วยกิต

คธ.   325
BC   325

การเขียนและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางอินเตอร์เน็ต
Internet Programming and Applications

3

คธ.   428
BC   428

การวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Research in Business Computer

3

คธ.   429
BC   429

สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Seminar in Business Computer

3

คธ.   436
BC    436

การพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Business Development

3

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  9 หน่วยกิต                                                                     หน่วยกิต

คธ.   310
BC   310

การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
Business Application Programming

3

คธ.   427
BC   427

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเงิน
Computer Applications in Finance

3

คธ.   432
BC   432

การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
Software Project Management

3

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6 หน่วยกิต                                                                                หน่วยกิต

คธ.   323
BC   323

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structures and Algorithm

3

คธ.   423
BC    423

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
Systems Analysis and Design

3


- วิชาเอก-เลือก ให้เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                                                    หน่วยกิต

คธ.   321
BC    321

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
Microcomputer Applications in Business

3

คธ.   324
BC    324

การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
COBOL Programming

3

คธ.   327
BC   327

ระบบมัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้
Multimedia System and Applications

3

คธ.   426
BC   426

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Information Technology for Supply Chain and Logistics

3

คธ.   431
BC   431

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming

3

คธ.  433

BC   433

หัวข้อพิเศษเพื่อสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ย้ายมาจากวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์)
Selected Topics for Business Computer

3

คธ.   434
BC    434

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Visual Programming

3

คธ.   435
BC   435

การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ
Computer Graphic for Business

3

คธ.   437
BC    437

การศึกษาเฉพาะบุคคล
Independent Study

3

คธ.   439
BC   439

เทคนิคการนำเสนอทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
Presentation Techniques in Business Information Technology

3

คธ.   440
BC   440

การตรวจสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Assurance and Auditing

3

บธ.   325
BA    325

การฝึกงานด้านผู้ประกอบการ
Entrepreneurial Internship             

3

สศ.   301 CO   301

เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education

3

จก.    430
MG   430

สหกิจศึกษา
Cooperative Education

9


ค. หมวดวิชาเลือกเสรี              6      หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพและคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี

โปรแกรมการศึกษา


1. แผนการศึกษาแบบปกติ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 011

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

3

ศท. 111
ศท. 112

คุณค่าแห่งบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

3
3

ศท. 118

ชีวิตและสุขภาพ

3

ตล. 212

การตลาด

3

ตลด. 111

หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล

318

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 012

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3

ศท. 113

ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์

3

ศท. 114

พลเมืองไทย พลเมืองโลก

3

คณ. 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

3

จก. 112

การจัดการ

3

ตลด. 121

ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น

318

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 013

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

3

ศท. 115

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

ศศ. 201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                 

3

บม. 212

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3

บช. 200

การบัญชีธุรกิจ

3

ตลด. 201

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

318

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 014

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก

3

ศศ. 202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

กง. 212

การเงินธุรกิจ

3

บธ. 207

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

3

ตลด. 311

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

3

ตลด. 312

การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ

318

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ

3

กง. 222

การบัญชีบริหาร

3

ศท. 119

ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3

จก. 212

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

3

ตลด. 313

ช่องทางการกระจายการตลาดดิจิทัล

3

ตลด. 314

การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

318

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ

3

กม. 102

กฎหมายธุรกิจ                                                                       

3

กม. 301

การภาษีอากร

3

จก. 222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

3

ตลด. XXX

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา

3

ตลด. XXX

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา

318

ภาคฤดูร้อน

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ตลด. 331

การฝึกงานทางด้านการตลาดดิจิทัล
(วิชาเฉพาะด้าน-เลือก)

33

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จก. 424

การบริหารเชิงกลยุทธ์

3

ตลด. 411

การวางแผนและวิเคราะห์ทางดิจิทัล

3

ตลด. 412

วิจัยการตลาดดิจิทัล

3

ตลด. 421
XXX

สัมมนาการตลาดดิจิทัล
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3
315

ภาคการศึกษาที่2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ตลด. XXX

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา

3

ตลด. XXX

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา

3

XXX

วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

39

2. แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 011

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

3

ศท. 111
ศท. 112

คุณค่าแห่งบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

3
3

ศท. 118

ชีวิตและสุขภาพ

3

ตล. 212

การตลาด

3

ตลด. 111

หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล

318

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 012

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3

ศท. 113

ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์

3

ศท. 114

พลเมืองไทย พลเมืองโลก

3

คณ. 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

3

จก. 112

การจัดการ

3

ตลด. 121

ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น

318

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 013

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

3

ศท. 115

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

ศศ. 201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                 

3

บม. 212

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3

บช. 200

การบัญชีธุรกิจ

3

ตลด. 201

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

318

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 014

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก

3

ศศ. 202

เศรษฐศาสตร์มหภาค

3

กง. 212

การเงินธุรกิจ

3

บธ. 207

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ

3

ตลด. 311

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

3

ตลด. 312

การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ

318

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ

3

กง. 222

การบัญชีบริหาร

3

ศท. 119

ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3

จก. 212

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

3

ตลด. 313

ช่องทางการกระจายการตลาดดิจิทัล

3

ตลด. 314

การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

318

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

อก. 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ

3

กม. 102

กฎหมายธุรกิจ                                                                       

3

กม. 301

การภาษีอากร

3

จก. 222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

3

ตลด. XXX

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา

3

ตลด. XXX

วิชาเฉพาะด้าน-เลือก 1 วิชา

318

ภาคฤดูร้อน

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

สศ. 301

เตรียมสหกิจศึกษา (วิชาเลือกเสรี)

33

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จก. 424

การบริหารเชิงกลยุทธ์

3

ตลด. 411

การวางแผนและวิเคราะห์ทางดิจิทัล

3

ตลด. 412

วิจัยการตลาดดิจิทัล

3

ตลด. 421
XXX

สัมมนาการตลาดดิจิทัล
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา

3
315

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

จก. 430

สหกิจศึกษา (วิชาเฉพาะด้าน-เลือก)

99


คำอธิบายรายวิชาก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9หน่วยกิต)                                                      หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

อก. 011

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

3 (2 – 2 – 6)

EN 011

English in Action

 

อก. 012

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3 (2 – 2 – 6)

EN 012

English for Daily Life

 

อก. 013

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

3 (2 – 2 – 6)

EN 013

English for Expressing Ideas

 

กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)                                                            หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)


ศท.111

คุณค่าแห่งบัณฑิต

3 (3 – 0 – 6)

GE 111

Value of Graduates

 

ศท.112

เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

3 (3 – 0 – 6)

GE 112

Information Technology and the Future World

 

ศท.113

ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์

3 (3 – 0 – 6)

GE 113

Thai Language for Creativity

 

ศท.114

พลเมืองไทย พลเมืองโลก

3 (3 – 0 – 6)

GE 114

Thai Citizens, Global Citizens

 

ศท.115

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

3 (3 – 0 – 6)

GE 115

The Art of Life

 

กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)                                                               หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)


ศท.116

ทักษะความเป็นผู้นำ

3 (3 – 0 – 6)

GE 116

Leadership Skills

 

ศท.117

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3 (3 – 0 – 6)

GE 117

Mathematics for Daily Life

 

ศท.118

ชีวิตและสุขภาพ

3 (3 – 0 – 6)

GE 118

Life and Health

 

ศท.119

ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3 (3 – 0 – 6)

GE 119

Thai Wisdom and Creative Economy

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ      99 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)                                                             หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)


กลุ่มวิชาบัญชี

บช. 200

การบัญชีธุรกิจ

3 (2 – 2 – 5)

AC  200

Business Accounting

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

ศศ.  201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                                 

3 (3 – 0 – 6)

EC  201

Microeconomics


ศศ.  202

เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                                

3 (3 – 0 – 6)

EC  202

Macroeconomicsกลุ่มวิชากฎหมาย

กม. 102

กฎหมายธุรกิจ                                                                       

3 (3 – 0 – 6)

LA  102

Business Law


กม. 301

การภาษีอากร

3 (3 – 0 – 6)

LA  301

Taxation


                                                                                  
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ

คณ. 102

คณิตศาสตร์ธุรกิจ

3 (2 – 2 – 6)

MA 102

Business Mathematics


บธ. 207

การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ         

3 (2 – 2 – 5)

BA  207

Statistical Analysis for Business Decisionsกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

จก. 112

การจัดการ

3 (3 – 0 – 6)

MG 112

Management


กง. 212

การเงินธุรกิจ

3 (3 – 0 – 6)

FI   212

Business Finance


กง. 222

การบัญชีบริหาร

3 (2 – 3 – 6)

FI  222

Managerial Accounting


ตล. 212

การตลาด 

3 (3 – 0 – 6)

MK 212

Marketing


บม. 212

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

3 (3 – 0 – 6)

HR 212

Human Resource Management


จก. 212

การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

3 (3 – 0 – 6)

MG 212

Production and Operations Management


จก. 222

การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ

3 (3 – 0 – 6)

MG 222

Entrepreneurship and Business Development


จก. 424

การบริหารเชิงกลยุทธ์

3 (3 – 0 – 6)

MG 424

Strategic Managementกลุ่มวิชาภาษา

อก. 014

ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรู้โลก

3 (3 – 0 – 6)

EN  014

English for Exploring the World


อก. 331

ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ

3 (3 – 0 – 6)

EN  331

Practical Business English


อก. 332

ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ

3 (3 – 0 – 6)

EN  332

Professional Business English


กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (30 หน่วยกิต)                                           หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

ตลด. 111

หลักการเบื้องต้นของสื่อออนไลน์และการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 111

Essentials of Social Media & Digital Marketing


ตลด. 121

ธุรกิจดิจิทัลเบื้องต้น

3 (3 – 0 – 6)

DMK 121

Introduction to Digital Business


ตลด. 201

การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค

3 (3 – 0 – 6)

DMK 201

Consumer Insights


ตลด. 311

การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า

3 (3 – 0 – 6)

DMK 311

Product and Brand Management


ตลด. 312

การจัดการการตั้งราคาและงบประมาณ

3 (3 – 0 – 6)

DMK 312

Pricing and Budgeting Management


ตลด. 313

ช่องทางการกระจายการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 313

Digital Distribution Channels


ตลด. 314

การจัดการการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

3 (3 – 0 – 6)

DMK 314

Integrated Marketing Communication Management


ตลด. 411

การวางแผนและวิเคราะห์ทางดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 411

Digital Planning and Analytics


ตลด. 412

วิจัยการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 412

Digital Marketing Research


ตลด. 421

สัมมนาการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 421

Seminar in Digital Marketing


กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  (15 หน่วยกิต)                                           หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)

ตลด. 321

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 321

Digital Marketing Strategies


ตลด. 322

การออกแบบเนื้อหาบนการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 322

Digital Marketing Content and Design


ตลด. 323

เครื่องมือและเทคนิคด้านการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 323

Digital Marketing Tools and Techniques


ตลด. 324

การตลาดบนการสื่อสารไร้สาย

3 (3 – 0 – 6)

DMK 324

Mobile Marketing


ตลด 325

 นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 325

Creative Digital Innovation


  ตลด.326

 การจัดการโฆษณาและสื่อโฆษณา

3 (3 – 0 – 6)

DMK 326

 Advertising and Media Management


ตลด. 327

 การออกแบบแคมเปญการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 327

 Digital Marketing Campaign Design


ตลด. 331
DMK 331

การฝึกงานทางด้านการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Internship

3 (0 – 9 – 0)

ตลด. 415

ประเด็นสำคัญทางการตลาดดิจิทัล

3 (3 – 0 – 6)

DMK 415

Current Issues in Digital Marketing


ตลด. 418

การตลาดสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

3 (3 – 0 – 6)

DMK 418

Entrepreneurial Marketing


ตลด. 422

การประยุกต์เครื่องมือค้นหาทางการตลาด

3 (3 – 0 – 6)

DMK 422

Applied Search Marketing


 ตลด. 423

การตลาดระหว่างประเทศ

3 (3 – 0 – 6)

 DMK 423

International Marketing


 สศ. 301

เตรียมสหกิจศึกษา               

3 (3 – 0 – 6)

 CO 301

Pre-Cooperative Education

หมายเหตุ
ทุกรายวิชาที่เป็น 3 (3 – 0 – 6) แต่ละรายวิชามีกิจกรรมเสริมการเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม โครงงาน แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
6   หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

                                                                                                  หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง)


จก. 430

สหกิจศึกษา                                                                                      

9 (0 – 35 – 0)

 MG 430

Cooperative Education


 บม. 417

ทักษะสำหรับนักธุรกิจมืออาชีพ

3 (3 – 0 – 6)

 HR 417

Business Professional Skills