gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer   


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย):            บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    

ชื่อย่อ (ไทย):              บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ):       Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :        B.B.A. (Business Computer)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135  หน่วยกิต