gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักการตลาดดิจิทัล

2 นักวิชาการ วิจัยตลาด อาจารย์ในสาขาการตลาดดิจิทัล

3 นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์

4 เจ้าของกิจการ

5 นักวางแผนส่งเสริมการตลาด

6 นักบริหารกลยุทธ์

7 นักบริหารตรายี่ห้อสินค้า

8 นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

9 นักบริหารสื่อออนไลน์

และอื่นๆ เกี่ยวกับสายงานการตลาดดิจิทัล