gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2 นักวางแผนวัตถุดิบการผลิต หรือ การกระจายสินค้า

3 นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ

4 ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์

5 ตัวแทนขนส่งสินค้า

6 นักวิจัยในสาขาการจัดการโลจิสติกส์