gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

ปรัชญา

บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจ และเป็นคนดีมีคุณธรรม