gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ประกอบการ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
นวัตกร
ที่ปรึกษาธุรกิจ
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
นักวางแผนกลยุทธ์
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
ผู้จัดการแผนกขนส่งโลจิสติกส์
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
ผู้จัดการแผนกค่าจ้างและเงินเดือน
ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม