gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

โอกาสในการประกอบอาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

พนักงานฝ่ายการเงิน
พนักงานบริหารสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่บริหารเงิน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่วาณิชธนกิจ
เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตร
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงบประมาณแผ่นดิน