gototopgototop
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

SCHOOL OF BUSINESS


: คณะบริหารธุรกิจ

Events :


ไอเดียแลกล้าน

BUCCCreative Facilities :


imagine Lougne

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงิน

Bachelor of Business Administration Program in Finance

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)           บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน)

ชื่อย่อ  (ไทย)           บธ.บ. (การเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)       Bachelor of Business Administration (Finance)

ชื่อย่อ  (อังกฤษ)       B.B.A. (Finance)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135  หน่วยกิต